16
mar-2014

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 ogłasza konkurs fotograficzny

Aktualności   /  

IMG_3480

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą w Zamku Dzikowskim, ogłasza konkurs fotograficzny pt. “ Wisła – królowa polskich rzek”. Prace można nadsyłać do 10 listopada br.

Celem konkursu jest promocja obszaru Natura 2000 jakim jest Tarnobrzeska Dolina Wisły wraz z całym jej dobrodziejstwem przyrodniczym, ekologicznym i krajobrazowym. Obszar Natury 2000, którego dotyczy konkurs to teren międzywala rzeki Wisły rozciągający się od ujścia Wisłoki koło Połańca przez Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg do Gór Pieprzowych koło Sandomierza. Konkurs trwa do listopada 2014 roku.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy regionu z podziałem na poszczególne kategorie:

I kat – uczniowie szkół podstawowych,
II kat – uczniowie szkół gimnazjalnych,
III kat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
IV kat – studenci i osoby dorosłe bez ograniczenia wiekowego.

Tematyką konkursu są: przyroda, krajobrazy lub ciekawostki, związane z obszarem Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Każdy uczestnik przesyła do organizatora maksymalnie trzy fotografie. Obowiązujący format zdjęć – 20×30 cm. Papier matowy lub półmatowy. Dowolna technika fotograficzna.

Zdjęcia oceniane będą przez powołaną komisję z podziałem na kategorie. Ocenie zostanie poddana treść zdjęcia, odzwierciedlająca tematykę związaną z Tarnobrzeską Doliną Wisły, technika wykonania zdjęcia, zaprezentowane walory przyrodnicze, krajobrazowe, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

Przesłane na konkurs zdjęcia winny być drugostronnie opisane w następujący sposób:

imię i nazwisko uczestnika (w przypadku uczniów należy dopisać imię i nazwisko opiekuna szkolnego), kategoria,
adres do korespondencji i nr tel. (w przypadku uczniów należy podać adres szkoły), informacja o odcinku Wisły w którym zostało zrobione zdjęcie.

Prace należy przesłać na adres Organizatora do dnia 10 listopada br. lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 9-16. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 24 listopada br. o godzinie 11 w siedzibie Organizatora.

Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii, Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody – sprzęt fotograficzny, elektroniczny, albumy i książki. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent. Nadesłane prace zostaną wystawione w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie Organizatora po zakończonej wystawie.

Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
Każdy uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

Share this post:

.