15
mar-2014

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 ogłasza konkurs plastyczny (zakończony)

0011

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą w Zamku Dzikowskim, ogłasza konkurs plastyczny pt. “Mieszkańcy rzeki Wisły i jej brzegów”. Termin dostarczania prac upływa we wtorek 15 kwietnia br.

Celem konkursu jest promocja obszaru Natura 2000 jakim jest Tarnobrzeska Dolina Wisły wraz z całym jej dobrodziejstwem przyrodniczym, ekologicznym i krajobrazowym. Obszar Natury 2000, którego dotyczy konkurs, to teren międzywala rzeki Wisły, rozciągający się od ujścia Wisłoki koło Połańca przez Baranów Sandomierski i Tarnobrzeg do Gór Pieprzowych koło Sandomierza.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy regionu z podziałem na poszczególne kategorie:

I kat – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III,
II kat – uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI,
III kat – uczniowie szkół gimnazjalnych,
IV kat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
V kat – studenci i osoby dorosłe bez ograniczenia wiekowego.

Uczestnik wykonuje pracę samodzielnie w formie rysunku lub obrazu w dowolnej technice, która przedstawiać będzie postacie zwierząt i rośliny w naturalnym ich środowisku doliny rzeki Wisły. Obowiązujący format prac – A3 lub A2

Prace oceniane będą przez powołaną komisję, powołana przez Organizatora, z podziałem na kategorie. Ocenie zostanie poddana technika wykonania pracy z zachowaniem obowiązującego formatu, treść odzwierciedlająca tematykę, związaną z gatunkami zwierząt i roślin, występujących na terenie Tarnobrzeskiej Doliny Wisły, walory przyrodnicze, krajobrazowe, pomysłowość i estetyka wykonania.

Przesłane na konkurs prace winny być drugostronnie opisane w następujący sposób:

– imię i nazwisko uczestnika (w przypadku uczniów należy dopisać imię i nazwisko opiekuna szkolnego),
– kategoria,
– adres do korespondencji i nr tel. (w przypadku uczniów należy podać adres szkoły).

Prace należy przesłać na adres Organizatora do dnia 15 kwietnia 2014 r. lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 900-1600. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.

Podsumowanie konkursu nastąpi 22 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Organizatora, podczas uroczystego otwarcia jednostki.

Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii, Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody – drobny sprzęt elektroniczny, materiały papiernicze, albumy i książki. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

Nadesłane prace zostaną wystawione w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie Organizatora po zakończonej wystawie.

Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonej pracy. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

Każdy uczestnik, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

******************************************

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą w Zamku Dzikowskim przy ulicy Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu jest jednostką utworzoną z inicjatywy Gminy Tarnobrzeg. Na ten cel przeznaczono prawie 1 mln zł. Z tej kwoty ponad 813 tys. zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Centrum będzie pełnić funkcję szeroko pojętej edukacji ekologicznej, kierowanej do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych i turystów.

Oferta jednostki zawierać będzie możliwość bezpłatnego zwiedzenia Centrum, gdzie do dyspozycji zwiedzających oddane są dwie sale wystawiennicze i jedna multimedialno-konferencyjna. Oferta obejmować będzie także możliwość organizowania pieszych wycieczek po okolicznym parku oraz w rejon miedzywala rzeki Wisły, gdzie przy wykorzystaniu lornetek i lup obserwacyjnych będzie można podglądać i poznawać lokalną przyrodę. Centrum organizować będzie również konkursy tematyczne, związane z ochroną przyrody.

Uroczyste otwarcie centrum zaplanowano na wtorek 22 kwietnia, w dzień obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Share this post:

.