Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą w Tarnobrzegu

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą w Tarnobrzegu

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  •  
  • pliki PDF, DOC i tym podobne – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  •  
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny, dekoracyjny lub zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2021-03-10 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kierownik Centrum Konrad Niedźwiedź, adres poczty elektronicznej natura@um.tarnobrzeg.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 531 14 2000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Koordynatorem do spraw dostępności w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą w Tarnobrzegu jest kierownik Centrum Konrad Niedźwiedź, adres poczty elektronicznej natura@um.tarnobrzeg.pl, telefon: +48 531 14 2000.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły znajduje się w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej 27. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na budynku.

Przy wejściu głównym do budynku nie ma schodów. Przy drzwiach wejściowych do budynku Centrum po prawej stronie znajduje się domofon. Schody są przy drugim wejściu znajdującym się z tyłu budynku. Tam znajduje się podjazd dla wózków. Szatnia znajduje się po prawej stronie. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze po lewej stronie znajduje się biuro Centrum. Personel Centrum nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Zwiedzający poruszają się samodzielnie po obiekcie. Do części obiektu znajdującego się na pietrze prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla zwiedzających znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego po przejściu holu z ekspozycją. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na piętrze znajduje się druga toaleta, która nie jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem, na placu parkingowym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport-na-www-2021 – link

Raport-na-www-2021-pod-czytniki-ekranu – link