27
lis-2014

Zbliża się koniec konkursu na opracowanie EKO SZLAKÓW – atrakcyjne nagrody

Aktualności   /  

nagrody-eko-szlaki

Regulamin konkursu na opracowanie EKO SZLAKÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie, którego celem jest wykonanie opisu szlaku turystycznego najlepiej prezentującego walory przyrodnicze gmin Tarnobrzeg – woj. podkarpackie

2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie zwany dalej „Organizatorem”.

3. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki, publikowane będą na stronie internetowej projektu: „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem www.znaknatury.lop.org.pl

II. UCZESTNICY KONKURSU

Opracowanie ma charakter pracy indywidualnej. W konkursie może brać udział każda osoba, która ukończyła 16 lat. Osoby młodsze również mogę wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że opiekę nad pracą będzie sprawować osoba, która ukończyła 16 lat (np. rodzic, nauczyciel). Opiekun pracy będzie sprawował kontrolę nad zawartością merytoryczną, formą graficzną oraz estetyczną pracy. Opiekunowi nie przysługuje nagroda.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Konkurs polega na wykonaniu opisu szlaku turystycznego pieszego bądź rowerowego najlepiej ukazującego walory przyrodniczo-turystyczne gminy, a także wartości kulturowe i historyczne gminy. Opis szlaku powinien zawierać również niezbędne informacje przydatne dla turysty (np. przystanki komunikacji publicznej, parkingi, obiekty usługowe).

2. Trasa szlaku powinna przebiegać istniejącymi drogami (polne, leśne i mało ruchliwe drogi gminne).

3. Uczestnicy mają obowiązek przy planowaniu przebiegu opisywanego szlaku brać pod uwagę istniejące ograniczenia w ruchu turystycznym wynikające z przepisów ochrony przyrody (np. zakazy wstępu na teren rezerwatów)

4. Zaprojektowany szlak powinien zaczynać się i kończyć w miejscach, do których dochodzi komunikacja publiczna, lub też powinien mieć kształt pętli, czyli rozpoczynać się i kończyć w tym samym punkcie. W miarę możliwości zaproponowany szlak powinien być włączony w sieć już istniejących szlaków turystycznych.

5. Nadesłane prace muszą być przedstawione w formie fotograficznej, graficznej (mapka/szkic) i opisowej, a w szczególności zawierać: nazwę szlaku opis szlaku z uwzględnieniem najciekawszych miejsc oraz walorów przyrodniczych, które można poznać i zobaczyć udając się na wycieczkę 4-6 zdjęć ilustrujących walory, które można zobaczyć na trasie. poglądową mapkę z zaznaczonym przebiegiem szlaku propozycję ewentualnego oznaczenia trasy w terenie

6. Założenia techniczne prac konkursowych: opis długości 4000-6000 znaków, czcionka Times New Roman 4-6 zdjęć w formacie JPEG, 500 dpi, co najmniej 1MB wielkości pliku Mapa z zaznaczonym przebiegiem trasy i kluczowymi punktami, plik JPEG

IV. NADSYŁANIE PROJEKTÓW

1. Opisy szlaku należy przesłać pocztą na dysku CD lub DVD wraz z podpisanym oświadczeniem, o których mowa w punkcie V.1 na adres Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 tel. 531 142 000 do końca 2014 roku.

2. Nadsyłane opisy szlaków powinny być opatrzone opisem według wzoru: Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu (Autora pracy) Adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail Tytuł szlaku

V. ZASADY RYWALIZACJI, OCENA PROJEKTÓW I NAGRODY

1. Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu jest przesłanie organizatorom podpisanych oświadczeń o następującej treści:

Oświadczam, że pracę konkursową pt. „Tytuł szlaku” (zarówno tekst jak i zdjęcia) przygotowałem/am/liśmy samodzielnie; osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Utwór jest oryginalny, nie zawiera zapożyczeń z innych dzieł, które mogłyby spowodować odpowiedzialność LOP oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich. Wszystkie przytoczone w pracy teksty dosłowne innych autorów udokumentowane zostały w formie cytatów. Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy na stronach internetowych i w publikacjach pokonkursowych”

2. O wygranej w Konkursie decyduje ocena projektu dokonana przez Komisję Konkursową.

3. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków Komisji, w składzie: przedstawiciel zarządu okręgowego LOP, przedstawiciel gminy, opiekun projektu. Do składu jury mogą zostać dokooptowani zaproszeni goście (specjaliści z zakresu ochrony przyrody bądź turyści)

4. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów: wartości poznawcze opisywanej trasy przydatność opracowania do promocji walorów przyrodniczo-turystycznych gminy dopasowanie trasy do wymogów ekoturystyki atrakcyjność opisu i proponowanej trasy walory estetyczne załączonych do opisu fotografii i grafik

5. Na podstawie oceny projektów Komisja Konkursowa ustala trzy osoby, które uzyskały najlepszy wynik, w kolejności: pierwsze miejsce (zwycięzca Konkursu) oraz drugie i trzecie miejsce (wyróżnienia).

6. Nagrody: za zajęcie 1 miejsca – aparat fotograficzny, wyróżnienia (za zajęcie 2 i 3 miejsca) – plecak turystyczny

7. Nagrodzone szlaki ekoturystyczne zostaną umieszczone na stronie internetowej www.znaknatury.lop.org.pl

8. Ewentualne wdrożenie wyróżnionych propozycji eko szlaków uzależnione będzie od uzgodnień
z odpowiednimi organami

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

1. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej wiadomości na łamach portalu: www.znaknatury.lop.org.pl oraz www.lop.org.pl w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu nadsyłania projektów. Dodatkowo, informacja o zwycięstwie danego uczestnika zostanie przekazana autorowi telefonicznie bądź listownie.

2. Nagrody zostaną wręczone w terminie do 30 dni licząc od dnia upublicznia listy zwycięzców w siedzibie Centrum Natury 2000.

3. Laureat zobowiązuje się do podpisania protokołu przekazania i odbioru nagrody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad obowiązujących w trakcie trwania Konkursu.

3. Nadesłane projekty i zawarte w nich prace stają się własnością Organizatora. Autorzy zobowiązują się do udzielenia nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych, zgodnych z działalnością Organizatora. Autor zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką, (w tym drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową), wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania na materiałach promocyjnych, wydawniczych, stronach internetowych, tworzonych i publikowanych przez Organizatora.

4. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez laureata nagrody warunków formalnych, zawartych w niniejszym regulaminie, następuje jego wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną przyznane kolejnym Uczestnikom wg osiągniętych wyników.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych, jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Opiekuna i/lub Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu nagrody, udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez Opiekuna i/lub Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji końcowej.

6. W przypadku wpłynięcia do siedziby Organizatora mniejszej niż wymagana ilości projektów, Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu i tym samym wydłużenia czasu Jego rozstrzygnięcia.

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysokości wartości nagród.

10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Organizatora, związane z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu.

11. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.

12. Prawa i obowiązki związane z Konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy to również prawa do wydania nagrody.

13. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

14. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie www.znaknatury.lop.org.pl oraz www.lop.org.pl.

 

Share this post:

.