21
maj-2015

LOP wraz z Regio Ars ogłaszają konkurs plastyczny pt. “Eko – ŻUBR”

Aktualności   /  

lop-regio800

Liga Ochrony Przyrody oraz Pracownia Artystyczna Regio Ars ogłaszają konkurs plastyczny polegający na wykonaniu podobizny żubra metodą kolażu.

Żubr jest symbolem Ligi Ochrony Przyrody,która jest najstrarszą organizacją ekologiczną działającą w Polsce.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas pikniku eko-edukacyjnego organizowanego przez LOP na dziedzińcu Zamku Tarnowskich na Dzikowie w dniu 13 czerwca br.

Wszystkie prace będą prezentowane w późniejszym czasie w siedzibie Regionalnego Centrum Natury 2000.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Tarnobrzegu i Pracownia Artystyczna „Regio Ars”
Ogłaszają konkurs plastyczny
Pt. „Eko – ŻUBR”

1. Organizatorami konkursu są:
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu z siedzibą przy
ul. Moniuszki 16, 39 – 400 Tarnobrzeg.
Pracownia Artystyczna „Regio Ars” z siedzibą przy ul. M.Dąbrowskiej 15
39 – 400 Tarnobrzeg.

2. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o żubrach i jego ochronie oraz promocja segregacji odpadów poprzez wtórne ich wykorzystanie w kreatywny sposób.

3. Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież Tarnobrzega. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I kat – uczniowie I – III klas szkół podstawowych,
II kat – uczniowie IV – VI klas szkół podstawowych,
III kat – uczniowie szkół gimnazjalnych.

4. Tematem pracy jest żubr wykonany metodą kolażu.
Praca musi zawierać kilka elementów z materiałów wtórnych (np. nakrętki, folia, makulatura).
Wymagany format pracy – A3.
Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.

5. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów, z podziałem na kategorie.
Oceniana będzie pomysłowość, estetyka wykonania, treść i samodzielność.

6. Dostarczona na konkurs praca powinna być drugostronnie opisana w następujący sposób:
1. Autor – imię, nazwisko;
2. Kategoria wiekowa;
3. Adres korespondencyjny;
4. Imię, nazwisko rodzica / opiekuna;
5. Numer telefonu do rodzica / opiekuna.

7. Opisane prace należy składać w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą przy ul. Sandomierska 27, 39 – 400 Tarnobrzeg, od poniedziałku do piątki w godzinach 900 – 1700 do dnia 11 czerwiec 2015r.

8. Podsumowanie konkursu odbędzie się 13 czerwca 2015r. o godzinie 1500, podczas Pikniku Ekologicznego „Dni dla Natury”, organizowanego przy Zamku Tarnowskich
na Dzikowie w Tarnobrzegu przez Ligę Ochrony Przyrody.

9. Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody, zaś dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe. Wszystkie nagrody będą wręczone podczas podsumowania konkursu.

10. Wszystkie prace konkursowe wystawione będą w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą przy
ul. Sandomierskiej 27, 39 – 400 Tarnobrzeg.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania prac konkursowych
i wykorzystania ich w celach promocyjnych.

Złożenie pracy jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonej pracy.
W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochrona wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

Share this post:

.