26
paź-2021

LOP ogłasza konkurs fotograficzny pt.„Woda w przyrodzie –kartka z kalendarza „Ile życia w wodzie jest””

LIGA OCHRONY PRZYRODY Zarząd Główny ogłasza konkurs fotograficzny pt.„Woda w przyrodzie –kartka z kalendarza „Ile życia w wodzie jest””w ramach projektu pn. „Mała Retencja –więcej wody dla przyrody”

 
1. Organizatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą przy ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa.

2. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych obszaru badanego podczas zajęć terenowych w ramach projektu „Mała Retencja –więcej wody dla przyrody”. Uczestnictwo w zajęciach terenowych organizowanych w ramach projektu nie jest jednak konieczne aby uczestniczyć w konkursie –mogą w nim brać udział uczniowie z całej Polski.

3. Konkurs kładzie szczególny nacisk na uwiecznienie i przedstawienie całokształtu badanego obiektu przyrodniczego w formie krajobrazowej.

4. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach terenowych w ramach projektu.

5. Konkurs rozstrzygany jest bez podziału na kategorie.

6. Tematyką konkursu jest przedstawienie ekosystemów wodnych i/lub obiektów przyrodniczy związany z małą retencją oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych badanego obszaru przyrodniczego w ramach projektu.

7. Każdy uczestnik przesyła do organizatora jedną fotografię wraz z opisem(miejsce wykonania zdjęcia, opis co przedstawia, ewentualne ciekawostki) w formie papierowej oraz na CD lub przesyła drogą elektroniczną na adres zg@lop.org.pl.

8. Obowiązujący format zdjęć to 20×30 cm. Papier matowy lub półmatowy. Dowolna technika fotograficzna.

9. Zdjęcia oceniane będą przez powołaną komisję. Ocenie zostanie poddana treść zdjęcia, technika wykonania zdjęcia, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

10. Przesłane na konkurs zdjęcia winny być drugostronnie opisane w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia oraz imię i nazwisko opiekuna szkolnego; adres do korespondencji i nr. tel.; adres szkoły, informacja o miejscu wykonania zdjęcia. Do zdjęcia powinien być dołączony opis zawierający informację o miejscu wykonania zdjęcia, opis co przedstawia zdjęcie itp. itd.

11. Termin nadsyłania prac mija: 31 października 2021r.

12. Prace należy przesłać na adres organizatora: ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –15:00. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2021r.

14. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

15. Dla 12 uczestników, których zdjęcia zostaną wyróżnione, organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.

16. Szczegóły wręczenia nagród organizator ustali indywidualnie z laureatami. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych, w tym do opublikowania ich w kalendarzu LOP na rok
2022. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie organizatora w terminie do trzech miesięcy od ogłoszenia wyników.

Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkurs

Share this post:

.