26
paź-2021

Konkursu dla nauczycieli na Projekt scenariusza zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej

Zarząd Główny Ligi Ochrony przyrody w Warszawie w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkursu dla nauczycieli na Projekt scenariusza zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej.

Regulamin Konkursu dla nauczycieli – Projekt scenariusza zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej

1. Organizatorzy

Zarząd Główny Ligi Ochrony przyrody w Warszawie w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy z zakresu małej retencji wykorzystywanej jako narzędzie do zapobiegania powodziom i suszomprzedstawienie problematyki małej retencjiwybranie i promowanie najciekawszych scenariuszy na lekcje z zakresu podstawy programowej i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

3. Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnej autorskiej pracy lub prac konkursowych zawierających scenariusz zajęć z obszaru podstawy programowej i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z zakresu małej retencji. Praca powinna mieć charakter rozwojowy.
  3. Praca konkursowa powinna uwzględniać narzędzia edukacyjne umożliwiające zrozumienie wszelkich wartości, jakie niesie ze sobą mała retencja, czym jest naturalna retencja oraz przedstawiać znaczenie ekosystemów wodnych. Wykorzystując metody i formy pracy pozwalające uczniom na poszerzanie ich wiedzy, umiejętności, a także podnoszenie kompetencji.
  4. Praca konkursowa powinna spełniać kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej, trwać do 45 min i może zawierać materiały pomocnicze (np. filmy, fotografie, plakaty bądź prezentacje multimedialne).
  5. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 października 2021roku. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nadesłany na konkurs scenariusz nie może być wcześniej publikowany.
  6. Do każdego scenariusza konkursowego powinno być dołączone oświadczenie uczestnika konkursu.
  7. Tekst scenariusza zajęć powinien zawierać: wstęp opisujący temat zajęć, cele zajęć w podziale na ogólny i szczegółowy dla zrealizowania w trakcie lekcji, wskazanie odbiorców, czas trwania zajęć(ustalony i wynosi 45min.), metody i formy pracy, wykorzystane pomoce dydaktyczne, szczegółowy zapis przebiegu zajęć, podsumowanie, czyli wnioski w obszarze korzyści dydaktycznych i rozwojowych.
  8. Do prac konkursowych należy dołączyć zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody do celów edukacyjnych i promocyjnych. Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac konkursowych. Prace dostarczane bez zgody nie będą brane pod uwagę.
  9. Prace należy przesyłać na adres emailowy: zg@lop.org.pllub pocztą tradycyjną na adres Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody.

4. Nagrody

W konkursie zostanie wyłonionych 15 najlepszych projektów scenariuszy zajęć edukacyjnych, które zostaną nagrodzone. Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, najlepsze scenariusze zostaną opublikowane w czasopiśmie „Przyroda Polska” oraz ukażą się na stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody.

5. Ochrona danych osobowych

1. Organizator informuje, że dane osobowe podane przez uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

2. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

6. Postanowienia końcowe

Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do odwołania konkursu, bez podawania przyczyny.Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w celach edukacyjnych i promocyjnych z podaniem autorów. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 
Share this post:

.