KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 – TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu (zwane dalej „Administratorem”), z siedzibą ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg. Z Administratorem można się kontaktować: listownie – na adres siedziby Administratora, telefonicznie – pod numerem 531-14-2000 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: natura@um.tarnobrzeg.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30,
  39-400 Tarnobrzeg.

 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 1. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami prawa, w szczególności:

 • Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 • Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 • Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

 • Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

 • Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktami wykonawczymi do ustaw;

 1. wypełnianie zadań statutowych Administratora, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczej, dotyczącej obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, w tym także prowadzenie działalności promocyjnej przez Administratora: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyraźniej oraz dobrowolnej zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody);

 2. wypełnianie umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora w celu prawidłowej realizacji tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b i lit. g RODO);

 3. określona każdorazowo w przekazywanych formularzach wyraźna i dobrowolna zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w treści tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;

 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie – która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne
do realizacji zadań w interesie publicznym. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku obowiązku podania danych osobowych
– ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych – Kierownik RCPON2000