21
maj-2015

LOP wraz z Regio Ars ogłaszają konkurs plastyczny pt. “Eko – ŻUBR”

Aktualności   /  

lop-regio800

Liga Ochrony Przyrody oraz Pracownia Artystyczna Regio Ars ogłaszają konkurs plastyczny polegający na wykonaniu podobizny żubra metodą kolażu.

Żubr jest symbolem Ligi Ochrony Przyrody,która jest najstrarszą organizacją ekologiczną działającą w Polsce.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas pikniku eko-edukacyjnego organizowanego przez LOP na dziedzińcu Zamku Tarnowskich na Dzikowie w dniu 13 czerwca br.

Wszystkie prace będą prezentowane w późniejszym czasie w siedzibie Regionalnego Centrum Natury 2000.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Tarnobrzegu i Pracownia Artystyczna „Regio Ars”
Ogłaszają konkurs plastyczny
Pt. „Eko – ŻUBR”

1. Organizatorami konkursu są:
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu z siedzibą przy
ul. Moniuszki 16, 39 – 400 Tarnobrzeg.
Pracownia Artystyczna „Regio Ars” z siedzibą przy ul. M.Dąbrowskiej 15
39 – 400 Tarnobrzeg.

2. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o żubrach i jego ochronie oraz promocja segregacji odpadów poprzez wtórne ich wykorzystanie w kreatywny sposób.

3. Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież Tarnobrzega. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I kat – uczniowie I – III klas szkół podstawowych,
II kat – uczniowie IV – VI klas szkół podstawowych,
III kat – uczniowie szkół gimnazjalnych.

4. Tematem pracy jest żubr wykonany metodą kolażu.
Praca musi zawierać kilka elementów z materiałów wtórnych (np. nakrętki, folia, makulatura).
Wymagany format pracy – A3.
Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.

5. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów, z podziałem na kategorie.
Oceniana będzie pomysłowość, estetyka wykonania, treść i samodzielność.

6. Dostarczona na konkurs praca powinna być drugostronnie opisana w następujący sposób:
1. Autor – imię, nazwisko;
2. Kategoria wiekowa;
3. Adres korespondencyjny;
4. Imię, nazwisko rodzica / opiekuna;
5. Numer telefonu do rodzica / opiekuna.

7. Opisane prace należy składać w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą przy ul. Sandomierska 27, 39 – 400 Tarnobrzeg, od poniedziałku do piątki w godzinach 900 – 1700 do dnia 11 czerwiec 2015r.

8. Podsumowanie konkursu odbędzie się 13 czerwca 2015r. o godzinie 1500, podczas Pikniku Ekologicznego „Dni dla Natury”, organizowanego przy Zamku Tarnowskich
na Dzikowie w Tarnobrzegu przez Ligę Ochrony Przyrody.

9. Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody, zaś dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe. Wszystkie nagrody będą wręczone podczas podsumowania konkursu.

10. Wszystkie prace konkursowe wystawione będą w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą przy
ul. Sandomierskiej 27, 39 – 400 Tarnobrzeg.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania prac konkursowych
i wykorzystania ich w celach promocyjnych.

Złożenie pracy jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonej pracy.
W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochrona wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

Share this post:

.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec