04
maj-2015

Konkurs plastyczny pt. ROŚLINY W DOLINIE RZEKI WISŁY

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY ogłasza konkurs plastyczny pt. ROŚLINY W DOLINIE RZEKI WISŁY.

Regulamin:

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Pro mocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg.
Celem konkursu jest promocja Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły wraz z całym jej dobrodziejstwem przyrodniczym, ekologicznym i krajobrazowym, a w szczególności fauny, tj. roślin występujących w dolinie Wisły.

Obszar Natura 2000, którego dotyczy konkurs, to teren międzywala rzeki Wisły, rozciągający się od ujścia Wisłoki koło Połańca przez Baranów Sandomierski i Tarnobrzeg do Gór Pieprzowych koło Sandomierza.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy regionu z podziałem na poszczególne kategorie:
I kat – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III,
II kat – uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI,
III kat – uczniowie szkół gimnazjalnych,
IV kat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
V kat – studenci i osoby dorosłe bez ograniczenia wiekowego.
Tematyka prac powinna przedstawiać świat roślin charakterystyczny dla doliny rzeki Wisły. Mogą to byś zarówno pojedyncze rośliny – byliny, trawy, krzewy lub drzewa, jak i zbiorowiska roślinne, tj. łąki czy łęgi nadrzeczne.

Obowiązujący format prac – A3 lub A2. Uczestnik wykonuje pracę samodzielnie w formie rysunku lub obrazu w dowolnej technice.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora, z podziałem na kategorie. Ocenie zostanie poddana technika wykonania pracy z zachowaniem obowiązującego formatu, treść odzwierciedlająca tematykę, związaną z gatunkami roślin występujących na terenie Tarnobrzeskiej Doliny Wisły, zaprezentowane walory i krajobrazowe, pomysłowość, estetyka wykonania.

Przesłane na konkurs prace winny być drugostronnie opisane w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika (w przypadku uczniów należy dopisać imię i nazwisko opiekuna szkolnego); kategoria; adres do korespondencji i nr tel. (w przypadku uczniów należy podać adres szkoły).

Termin nadsyłania prac mija: 20 czerwca 2015 r.

Prace należy przesłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1700. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.

Podsumowanie konkursu nastąpi w 25 czerwca 2015 r. o godzinie 1600 w siedzibie organizatora.

Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii, organizator przewiduje atrakcyjne nagrody. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

Nadesłane prace zostaną wystawione w siedzibie organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie organizatora po zakończonej wystawie.
Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonej pracy. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

Share this post:

.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec