04
maj-2015

Konkurs plastyczny pt. ROŚLINY W DOLINIE RZEKI WISŁY

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY ogłasza konkurs plastyczny pt. ROŚLINY W DOLINIE RZEKI WISŁY.

Regulamin:

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Pro mocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg.
Celem konkursu jest promocja Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły wraz z całym jej dobrodziejstwem przyrodniczym, ekologicznym i krajobrazowym, a w szczególności fauny, tj. roślin występujących w dolinie Wisły.

Obszar Natura 2000, którego dotyczy konkurs, to teren międzywala rzeki Wisły, rozciągający się od ujścia Wisłoki koło Połańca przez Baranów Sandomierski i Tarnobrzeg do Gór Pieprzowych koło Sandomierza.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy regionu z podziałem na poszczególne kategorie:
I kat – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III,
II kat – uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI,
III kat – uczniowie szkół gimnazjalnych,
IV kat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
V kat – studenci i osoby dorosłe bez ograniczenia wiekowego.
Tematyka prac powinna przedstawiać świat roślin charakterystyczny dla doliny rzeki Wisły. Mogą to byś zarówno pojedyncze rośliny – byliny, trawy, krzewy lub drzewa, jak i zbiorowiska roślinne, tj. łąki czy łęgi nadrzeczne.

Obowiązujący format prac – A3 lub A2. Uczestnik wykonuje pracę samodzielnie w formie rysunku lub obrazu w dowolnej technice.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora, z podziałem na kategorie. Ocenie zostanie poddana technika wykonania pracy z zachowaniem obowiązującego formatu, treść odzwierciedlająca tematykę, związaną z gatunkami roślin występujących na terenie Tarnobrzeskiej Doliny Wisły, zaprezentowane walory i krajobrazowe, pomysłowość, estetyka wykonania.

Przesłane na konkurs prace winny być drugostronnie opisane w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika (w przypadku uczniów należy dopisać imię i nazwisko opiekuna szkolnego); kategoria; adres do korespondencji i nr tel. (w przypadku uczniów należy podać adres szkoły).

Termin nadsyłania prac mija: 20 czerwca 2015 r.

Prace należy przesłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1700. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.

Podsumowanie konkursu nastąpi w 25 czerwca 2015 r. o godzinie 1600 w siedzibie organizatora.

Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii, organizator przewiduje atrakcyjne nagrody. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

Nadesłane prace zostaną wystawione w siedzibie organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie organizatora po zakończonej wystawie.
Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonej pracy. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

Share this post:

.