05
maj-2015

Konkurs fotograficzny pt. PTAKI W MIEŚCIE

Aktualności   /  

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 27, 39-400 Tarnobrzeg, ogłasza konkurs fotograficzny pt.PTAKI W MIEŚCIE.

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg.

 2. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły i przyległych do niej miast i miejscowości wraz z całym dobrodziejstwem przyrodniczym, krajobrazowym i ekologicznym.

Tegoroczna edycja konkursu kładzie szczególny nacisk na gatunki ptaków, które zaadaptowały się do życia w mieście, gdzie wyszukały sobie dogodne miejsca do zakładania gniazd i wychowywania młodych. Często są to miejsca bardzo nietypowe, np. szczeliny płyt betonowych budowli, przewody wentylacyjne, poddasza, parapety, balkony lub krzewy i drzewa rosnące przy blokach, a także budki lęgowe wieszane przez mieszkańców. Konkurs pomoże poznać te gatunki, a także przybliżyć sposób ich dostosowania się do życia w warunkach miejskich.

 1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy regionu z podziałem na poszczególne kategorie:

 • I kat – uczniowie szkół podstawowych,
 • II kat – uczniowie szkół gimnazjalnych,
 • III kat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • IV kat – studenci i osoby dorosłe bez ograniczenia wiekowego.
 1. Tematyką konkursu jest przedstawienie ptaków podczas ich codziennego życia na terenach zurbanizowanych.

 2. Każdy uczestnik przesyła do organizatora maksymalnie cztery fotografie.

 3. Obowiązujący format zdjęć to20×30 cm. Papier matowy lub półmatowy. Dowolna technika fotograficzna.

 4. Zdjęcia oceniane będą przez powołaną komisję z podziałem na kategorie. Ocenie zostanie poddana treść zdjęcia, technika wykonania zdjęcia, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

 5. Przesłane na konkurs zdjęcia winny być drugostronnie opisane w następujący sposób:imię i nazwisko uczestnika (w przypadku uczniów należy dopisać imię i nazwisko opiekuna szkolnego); kategoria;adres do korespondencji i nr tel. (w przypadku uczniów należy podać adres szkoły), informacja o mieście i ulicy lub przybliżonej lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

 6. Termin nadsyłania prac mija: 10 listopada 2015 r.

 7. Prace należy przesłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1700. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.

 8. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godzinie 1600 w siedzibie organizatora.

 9. Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii, organizator przewiduje atrakcyjne nagrody – sprzęt fotograficzny, elektroniczny, albumy i książki. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent. Nadesłane prace zostaną wystawione w siedzibie organizatora.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie organizatora po zakończonej wystawie.

Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalnościsprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn.Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

Share this post:

.