POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły

ul. Sandomierska 27

39-400 Tarnobrzeg

Inspektorem Danych Osobowych jest:

 Przemysław Rękas
  Adres do korespondencji: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg Telefon: (15) 81-81-510 Adres e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  • prezentowanie informacji o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
  • realizacji działań promocyjnych Administratora,
  • zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowość;
  • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.