OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych, zwane dalej Administratorem, jest Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu, z siedzibą ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować: listownie na adres Administratora danych, lub telefonicznie:
531 14 2000, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: natura@um.tarnobrzeg.pl .

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl , adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 1. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 2. realizacja zadań statutowych Administratora, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczej, dotyczącej obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, w tym także prowadzenie działalności promocyjnej przez Administratora (zgoda osoby, której dane osobowe będą przetwarzane, w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. ze Statutem Administratora),

 3. realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit b lub art. 9 ust. 2 lit b RODO)

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 2. inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, (dla których Administratorem jest Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu).

 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem realizacji celu, na który udzielana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.